کتاب دینامیک خاک

چند کتاب بسیار مفید

Braja M.das & G.V.Ranana
 Basic_Geotechnical
earthquake geotechnical  engineering Kramer
Ishihara
A.Verruijt

مهمترین اخبار

بازگشت به بالا