برنامه پیشنهادی دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی

بنام خدا

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گرایش مکانیک خاک و پی

لطفاً دقت شود برای جلوگیری از تداخل امتحانات، دروس انتخابی هر ترم را با دروس پیشنهادی هماهنگ نمایند . خصوصا از ارائه دروس ترم سوم در ترم های قبل از آن خودداری شود.                                      

دکتر مهدی مخبری

مهمترین اخبار

بازگشت به بالا